top of page

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Formstad Auktioner AB

 

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Formstad Auktioner AB och hur du kan använda dem.

1. PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig som kund behöver vi vissa personuppgifter från dig för att uppfylla lagkraven för handel med begagnade varor.
För att kunna köpa en vara måste du uppge namn, adress, personnummer och e-post/telefonnummer. Säljer du genom oss måste du även uppge kontonummer för utbetalning om du inte väljer att få din utbetalning kontant.

Dina personuppgifter registreras och lagras uteslutande med avseende på att göra det möjligt för dig att köpa eller sälja varor genom oss samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används din e-post för att informera dig om våra kommande auktioner, något du själv snabbt och enkelt kan avregistrera dig från.

Vid de fall Formstad Auktioner anlitas som transportör vid exempelvis bohagstömning med anledning av flytt till omsorgsboende, dödsbotömning eller flyttstädning behövs information som är relevant för uppdraget (så som uppdragsadress, eventuell fullmakt, bostadsinnehavarens namn och personnummer). Viss information, relevant till uppdragets natur, exempelvis uppdragsadress och namn, kan delas med anställda eller de underentreprenörer vi använder oss av för att kunna fullfölja det avtal du har ingått med oss.

Utöver dina personuppgifter samlar vi in information om vilka produkter du bjuder på, köper eller säljer, ångrar eller reklamerar. Det gör vi för att alltid kunna säkerställa auktionens och budgivningens säkerhet och integritet.

För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.

Slutligen kan vi komma att komplettera den information du lämnat med information från olika offentliga register.

2. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Formstad Auktioner har registrerat om dig.
Du kan själv se personuppgifter som vi har registrerat genom att logga in på ditt konto via www.formstad.se. Här kan du dessutom se de varor du har bjudit på, köpt och sålt samt faktura- och betalinformation.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss för att beställa de uppgifter som finns registrerade (se kontaktinformation på punkt 6.).

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjligheten att själv genomföra ändringar av uppgifter som du inte anser är korrekta.

I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa delar av dina personuppgifter.

Du kan också begära fullständig radering av all information vi har om dig, inklusive anonymisering av andra uppgifter, t.ex. varor du har bjudit på, köpt eller sålt, ångrat eller reklamerat.

Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.  Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas. Formstad Auktioner avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.

Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, kring vår behandling av dina personuppgifter.

3. AUTOMATISK RADERING AV UPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser utifrån följande kriterier:

Om du har skapat ett kundnummer, men inte aktiverat det via den skickade aktiveringslänken kommer vi efter 24 timmar automatiskt att radera de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Om du inte använder vår webbplats (loggar in, köper eller säljer) under 3 år, tar vi automatiskt bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att uppfylla alla lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftning kan det dock krävas lagring av vissa personuppgifter under en längre tid.  Uppgifter som vi har inhämtat i samband med att du har givit ditt samtycke till att vi får skicka marknadsföring via e-post, sms och post, raderas emellertid endast om du återkallar ditt samtycke.

Om du aktivt avregistrerar dig som kund (önskar att avbryta din kundrelation) kommer dina uppgifter omedelbart att raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftningen, kan det dock krävas att vi lagrar vissa personuppgifter under en längre period.

4. SÄKERHET

Alla personuppgifter lagras på en skyddad databas och är endast tillgängliga för ett fåtal behöriga medarbetare och behandlas konfidentiellt.

Formstad Auktioner AB samarbetar med polisen. Därför lämnar vi ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förpliktiga oss att lämna ut dina personuppgifter.

5. ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Ändringar meddelas via webbplatsen.

6. KONTAKT

Ansvarig för behandlingen är Formstad Auktioner AB, Gårdsfogdevägen 16, 168 67 Bromma. Telefon 08-28 31 00 eller mail info(a)formstad.se.

bottom of page