top of page

SÄLJVILLKOR

Säljvillkor för Formstad Auktioner AB

1. FORMSTAD AUKTIONER ABs ÅTAGANDE
1.1 Formstad Auktioner AB (nedan kallad Formstad), åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.

2. INLÄMNING AV GODS
2.1 Inlämnaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Formstad för försäljning eller, om föremålet ägs av annan person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på försäljningsanmälan.
2.2 Formstad förbehåller sig rätten att ensidigt och utan någon rätt till ersättning för säljaren frånträda försäljningsuppdraget om tveksamhet uppkommer angående ett inlämnat föremåls äkthet, äganderätt eller förfoganderätt eller någon annan dylik omständighet, som Formstad bedömer som väsentlig för föremålets salubjudande.
2.3 Säljaren äger rätt att återkalla sitt försäljningsuppdrag utan krav från Formstads sida. Sådan återkallelse skall dock ske skriftligen och senast 5 arbetsdagar före det planerade försäljningstillfället.
2.4 Alla transporter av föremål till och från Formstads lagerhall sker på säljarens bekostnad och risk.
2.5 Formstad förbehåller sig rätten, att vid inmärkning refusera föremål som ej bedöms som säljbara. Icke säljbara varor förvaras i 5 dagar därefter borttransportera dessa på säljarens bekostnad. Det är säljarens ansvar att återhämta eventuellt icke säljbara auktionsposter inom förskriven tid.

 

3. VÄRDERING
3.1 Formstad bedömer och värderar föremål som lämnats till försäljning samt gör auktionsposter av de inlämnade föremålen. I samband med bedömning och värdering av auktionsposten bestämmer Formstad ett utropspris, dvs. auktionspostens värde under visning och auktion. Säljaren kan i samråd med Formstad bestämma till vilket pris auktionsposten skall bevakas, dvs lägsta försäljningspris. Detta får inte överstiga utropspriset.

 

4. KATALOGISERING OCH AVBILDNING
4.1 Formstad har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om och hur föremål skall avbildas på Internet.
4.2 Alla fotografier och avbildningar är Formstads egendom och Formstad äger rätt att, utan särskild ersättning, använda dessa för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

5. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
5.1 Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 12 % (15% inklusive moms) på det klubbade priset. Hanteringsavgift tillkommer med 80:- (100:- inklusive moms) per auktionspost.

 

6. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING
6.1 Formstad har förvaringsansvar för en auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktionsposten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas med avdrag för Formstads avgifter.
6.2 Formstad kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning och auktion.

 

7. REDOVISNING OCH UTBETALNING
7.1 Säljaren är själv skyldig att efter varje auktionstillfälle ta del av auktionsresultatet. Efter att säljarens samtliga auktionsposter sålts erhåller säljaren en slutredovisning som skickas via e-post. Om säljaren önskar skriftlig redovisning per post debiteras 25:-/utskick.
7.2 Utbetalning sker cirka 14 dagar efter att samtliga auktionsposter blivit sålda, under förutsättningen att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättningen att reklamation ej skett. Likvid från försäljning sätts in på angivet konto.
7.3 Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom förskriven tid har Formstad rätt att häva köpet och ta med auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med de ursprungliga försäljningsvillkoren. Säljarens krav på skadestånd enligt köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål bortfaller därmed. Formstad har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse träffas därom med säljaren.
7.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Formstad eller hos någon av dess samarbetspartners eller underleverantörer äger Formstad rätt att kvitta sådan skuld före eventuell utbetalning till säljaren. Vid felaktig eller ofullständig kontouppgift från säljaren sker utbetalning via bankgiro mot särskild avgift. Försäljning är avslutad först när köparen inbetalt köpeskillingen till Formstad.

 

8. OM EN AUKTIONSPOST INTE BLIR SÅLD
8.1 Osåld auktionspost går vidare till nästa auktionstillfälle och därmed sänks utropspris och bevakningspris utan särskilt godkännande från säljaren.

 

9. ANSVARAR FÖR FEL
9.1 Om Formstad gentemot köparen blir ansvarig för fel i sålda föremål har Formstad rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Formstad kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkoren som Formstad tillämpar gentemot köparen vid auktioner.
9.2 Skulle köparen frånvinnas den på auktion försålda varan enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 3 skall säljaren erlägga full ersättning till köparen, eller Formstad Auktioner AB om bolaget trätt i köparens ställe, för den sålunda uppkomna förlusten.
9.3 Om en auktionspost av köparen reklameras inom två år från auktionen och om reklamationen faller under konsumentköplagens regler, är säljaren skyldig att återbetala till Formstad det som återbetalats till köparen.

 

10. FORCE MAJEURE
10.1 Formstad är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förplikterser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att Formstad icke kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, såsom elavbrott, systemfel, brand, stöld, vattenskada, andra störningar eller annan liknande omständigheter.

11. TVIST
11.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid Stockholms Tingsrätt.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 14 december 2015

bottom of page